Ingrid Jonsson

 

Bilder i plexiglas 60x60 cm 2015